6 e 7 giugno 2015:                                                                                         Stage di Aikido e Jujitzu con Keiko Wakabayashi Sensei